Izglītības programmas

Pamatizgītības programma, IP kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, IP kods 31011011