Uzņemšana

Aktuāli:

Skola notiek skolēnu uzņemšana 2018./ 2019. m.g.  visās klasēs, neievērojot mikrorajona principu.


1. KLASE

1. Pieteikšanās

1. Izglītojamo reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā un uzņemšana notiek atbilstoši Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

2. Izglītojamo 1. klases pretendentu rindā var pieteikt, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu – pilnus 5 gadus.

3. Pieteikšanās skolā notiek, neievērojot mikrorajona principu.

4. Izglītojamo mācībām Skolā var pieteikt līdz 2018. gada 15. maijam elektroniski, aizpildot pieteikumu [https://goo.gl/forms/YbAhF7pmiaAX4OF52] vai personīgi skolas kancelejā: pirmdienās 14:00 – 18:00, otrdienās 8.30 – 14:00, trešdienās 13.00 - 16.00, ceturtdienās 8:30 – 17:00.

5. Pretendentu pieteikumus reģistrē vispārējā kārtībā. 

2. Dokumentu iesniegšana un uzņemšana

6. Izglītojamā uzņemšanu noformē ar direktora rīkojumu.

7. Līdz 2018. gada 1. jūnijam bērna vecāki vai likumiskais pārstāvis iesniedz Skolā šādus dokumentus:

7.1.vecāka/ aizbildņa iesniegums (aizpilda uz vietas);

7.2. bērna dzimšanas apliecība;

8.3. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

8.4. medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);

8.5. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas  atzinumu.

9. Skola uzņem izglītojamos vispārējā pamatizglītības programmā (kods 21011111).

Skolā piedāvā:

 • Papildus mācību stundu angļu valodas un sporta apguvei;

 • Pievienoties 1.-4. klašu kora kolektīvam;

 • Risināt problēmjautājumus pie sociālā pedagoga un psihologa;

 • Apmeklēt individuālās nodarbības pie speciālā pedagoga;

 • Veikt valodas korekciju pie skolas logopēda;

 • Iemācīties peldēt, apmeklējot peldbaseinu 2. klasē;

 • Iesaistīties sporta sekcijās (sporta spēles, ritmika volejbols, basketbols, vispārējā fiziskā sagatavotība);

 • Iesaistīties Ekoskolas programmā;

 • Darboties Lego, robotikas un vizuālās mākslas pulciņos;

 • Saņemt kvalitatīvo medicīnisko aprūpi;

 • Apmeklēt pagarinātās dienas grupu līdz plkst. 18:00;

 • Bezmaksas pusdienas;

 • Skolas autobusu izbraukumam ar klasi.