Uzņemšana 10. klasē

10. KLASE

1. Pieteikšanās

1. Izglītojamo mācībām Skolā var pieteikt elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu no 28. marta līdz 15. jūnijam elektroniski [https://goo.gl/forms/YdwhclEBgGpF84fA2], vai personīgi skolas kancelejā: pirmdienās 14:00 – 18:00, otrdienās 8.30 – 14:00, trešdienās 13.00 - 16.00, ceturtdienās 8:30 – 17:00.

2. Pieteikšanās notiek, neievērojot mikrorajona principu.

3. Dokumentus uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā pieņem direktors, direktora vietnieks izglītības jomā vai direktora pilnvarota persona.

4. Pretendentu iesniegumus reģistrē vispārējā kārtībā. 

2. Uzņemšana

5. Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai 10. klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts un sertifikāts, kas apliecina valsts valodas zināšanas atbilstoši standartam par vispārējo pamatizglītību.

6. Izglītojamos uzņem vispārēja vidējā programmā vispārizglītojošajā virzienā (kods 31011011).

7. Skola ir tiesīga rīkot iestājpārbaudījumu latviešu valodā, iestājoties vispārējās izglītības programmā vispārizglītojošajā virzienā, ja izglītojamajam nav sertifikāta vai liecībā nav vērtējuma, kas apliecinātu valsts valodas zināšanas.

8. Skola nepietiekama izglītojamo skaita dēļ var izsludināt papildus uzņemšanu augustā.

9. Izglītojamā uzņemšanu noformē ar direktora rīkojumu.

3. Dokumentu iesniegšana

10. Pretendentiem, kuri ir uzņemti Skolā, no 2018. gada 18. jūnijā līdz 15. jūlijam ir jāiesniedz šādi dokumenti:

10.1. direktoram adresēts vecāka vai izglītojamā likumiskā pārstāvja, vai pilngadīga izglītojamā iesniegums (aizpilda uz vietas uz skolas veidlapas);

10.2. izglītības dokumenti (apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus);

10.3. medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) - dokuments vai tā kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;

Skolā piedāvā:

  • Pievienoties 5.-12. klašu kora kolektīvam
  • Spēlēt teātrī
  • Apmeklēt trenažieru zāli
  • Iesaistīties sporta sekcijās (volejbols, basketbols)
  • Iesaistīties Ekoskolas programmā
  • Darboties radošajā darbnīcā, floristikas, Lego un robotikas pulciņos, Jaunsardzē
  • Dejot
  • Saņemt kvalitatīvo medicīnisko aprūpi
  • Risināt problēmjautājumus pie sociālā pedagoga vai skolas psihologa
  • Skolas autobusu izbraukumam ar klasi