Smaller Default Larger

Rīgas 19. vidusskola akreditēta uz nenoteiktu laiku. Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības izglītojošā virziena programmas ir akreditētas uz 6 gadiem (lēmums Nr.35-V 2017.gada 9.martā).

Lēmuma daļa:

 Ņemot vērā MK noteikumu Nr. 852 38.1.apakšpunktā, 38.5.apakšpunktā, 40.punktā un 55.2.apakšpunktā noteikto un akreditācijas komisijas priekšlikumu, kvalitātes dienests nolemj:

  1. Akreditēt izglītības iestādi uz sešiem gadiem.
  2. Akreditēt izglītības programmu Pamatizglītības programma (kods 21011111, licence Nr.V-3025, īstenošanas vietas adrese: Miglas iela 9, Rīga) uz sešiem gadiem.
  3. Akreditēt izglītības programmu Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011, licence Nr.8837, īstenošanas vietas adrese: Miglas iela 9, Rīga) uz sešiem gadiem.
  4. Izsniegt atbilstošas akreditācijas lapas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto šis lēmums stājas spēkā 2017.gada 13.martā.