Smaller Default Larger

“ Jūsu dzīve ir Jūsu lēmumu, nevis apstākļu rezultāts”
(Stīvens R.Kovejs)


KARJERAS IZGLĪTĪBA
   Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu. Pilnīgāk izzinot sevi, izglītojamie izpēta savas prasmes un personības iezīmes, kā arī labāk izprot savu motivāciju, intereses, vērtības un darba vides apstākļus, kas ir piemēroti tieši katram personīgi. Ar karjeras izglītību saistītās tēmas tiek apgūtas klašu audzināšanas stundās un integrētas mācību priekšmetos. Klašu audzinātāji veic skolēnu personības un interešu izpēti, veicina skolēnu socializāciju. Mācību priekšmetu pedagogi veido priekšstatu par mācību priekšmeta saistību ar konkrētām profesijām (profesiju grupām). Pedagogiem ir pieejami daudzveidīgi metodiskie materiāli karjeras izglītības jautājumos 7. – 9. klasēm, kas tiek izmantoti klašu audzinātāju stundās. Arī sākumskolas un 5.-6. klašu skolēniem karjeras izglītības jautājumi ir integrēti mācību procesā.
   9.klases izglītojamiem tiek veikta aptauja, lai noteiktu izglītojamo intereses un profesionālo orientāciju, pēc tam tiek organizētas gan individuālas, gan grupu pārrunas. Karjeras nedēļas ietvaros tiek organizētas nodarbības nākotnes vizualizēšanā, kurās skolēni modelē savas tālākās izglītības ceļus. Izglītojamie mācās apgūt nākotnes plānošanas iemaņas, kā arī izpēta interneta resursus.
9.klases izglītojamie ar lielu interesi apmeklē izglītības izstādes ,,Skola’’, lai iegūtu profesionālu informāciju par dažādām izglītības iestādēm un objektīvāk , nosvērtāk pieņemtu lēmumu par sev atbilstošāku izglītības ceļu pēc pamatskolas beigšanas. Ar savu pieredzi izglītības jomā dalās uz skolu uzaicinātie skolas absolventi.
   KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

   Kopš 2017. gada septembra skola iesaistīta ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001 jeb PVS ID 3713):

 foto


Projekta mērķis:
• uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām


Projekta īstenošanas laiks - 2016. g. 2. janvāris – 2020.g. 31. decembrim
Īstenotājs – Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sadarbības partneri:
pašvaldības;
profesionālās izglītības kompetences centri;
Valsts izglītības satura centrs.
Par projekta realizāciju skolā atbildīgs ir pedagogs karjeras konsultants (PKK) Lolita Maderniece


Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinās arī 2020./2021. mācību gadā. Projekta pagarinājumā 2020./2021. mācību gadā finansējums paredzēts KAA pasākumiem 7. - 12. klašu izglītojamiem.

Skolā 2020./ 2021.m.g strādā karjeras konsultants Lolita Maderniece , kas nodrošina arī individuālo konsultāciju nodarbības. Individuālās konsultācijas ir pēc iepriekšēja pieraksta (otrdienās 15.00 - 17.00)
Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

Karjeras attīstības atbalsta galvenie akcenti:
• KAA pasākumu satura kvalitātes nodrošināšana un kontrole
• jēgpilns, uz izglītojamo vērsts darbs
• projekta ilgtspējas nodrošināšana


Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:
• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
• pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

Resursi
Četrpadsmit nozaru un nozaru sektoru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūras. http://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/nozaru_kvalifikacijas_sistema/?tl_id=12561&tls_id=14912
Euroguidance izdevumi skolēniem. http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/izglitibas_iespejas/
Infografikas karjeras plānošanai. http://www.niid.lv/infografikas
Izglītība Latvijā. http://www.aic.lv/portal/izglitiba-latvija
Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz darbu. http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_atbalsta_pasakumi_2010.pdf
Mans bērns izvēlas karjeru (2010), Rīga, VIAA, 140 lpp. http://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf
Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem. http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/
Nacionālā izglītības iespēju datubāze. http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/niid_lv_sadala/par_niid_lv2/
Profesiju klasifikators. http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=80154
Profesiju pasaule. http://www.profesijupasaule.lv/
Profesiju standarti. https://registri.visc.gov.lv/
RTU karjeras konsultāciju centrs. https://karjera.rtu.lv/
Latvijas kvalifikāciju datu bāze. https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/