Smaller Default Larger

Skolas uzdevums ir atraisīt talantu, palīdzēt iemācīties domāt, pamatoti kritizēt, kļūt par labiem cilvēkiem, veidot savu valsti /Raimonds Vējonis/

Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas  SKOLĒNS

skolēns, kurš veido cieņpilnas attieksmes ar citiem, apzinās savas emocijas un dotības;

ir mērķtiecīgs, aktīvs, atbildīgs, neatlaidīgs, vērsts uz sadarbību;

plāno, vada savu izziņas procesu un reflektē par to.

Pārejas posms uz JAUNO IZGLĪTĪBAS SATURU ir noslēdzies un  ar 2022./2023.m.g. visās klašu grupās tiks realizēts jaunais saturs.

Pamatizglītības posmā veidojas bērna personība, pasaules uztvere, nostiprinās intereses. Tāpēc viens no izglītības procesa uzdevumiem – saglabāt jaunā cilvēka alkas pēc zināšanām, veicināt kāri pētīt un izzināt dziļāk, veidot ieradumus, kas palīdzēs ar prieku un aizrautību būt gatavam apgūt arvien ko jaunu visā dzīves ceļā.

PĀRMAIŅAS IZGLĪTĪBAS SATURĀ UN PIEEJĀ, kuras skola aizsāka jau 2020./2021.m.g.

  • Būtiskākās pārmaiņas ir veidā, kā notiek mācīšanās. Tā vietā, lai sniegtu gatavas zināšanas, skolēniem vairāk ļaujam un ļausim pie atbildēm nonākt pašiem, rosinot izskaidrot, salīdzināt, meklēt.
  • Tāpat kā līdz šim skolēni apgūs ierastos mācību priekšmetus kā latviešu valoda, matemātika, dabaszinības u.c., kurus papildinās atsevišķi jauni mācību priekšmeti, kā inženierzinības vai teātra māksla. Taču līdztekus pamatīgām zināšanām mācību saturs papildināts ar caurvijas prasmēm: kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes.
  • Attīstīt ieradumus, kas balstīti vērtībās un, kurus skolēni vēlāk pieņem par saviem tikumiem, ir būtiska izglītības daļa.

Šajā mācību gadā audzināšanas un mācību priekšmetu stundās uzsvars tiks likts uz skolēnu prasmēm  apgūt emociju pašregulāciju, problēmu risināšanu, pozitīvus saskarsmes modeļus un mērķu izvirzīšanas prasmes (sociāli emocionālā audzināšana)

Kā ik katru gadu skolā, arī šogad,

dažāda satura, formas un līmeņa pasākumi: Izglītojoši pasākumi; patriotisma/piederības veicinošie pasākumi ;drošības pasākumi; tradicionālie pasākumi; izglītojamo spēju un talantu attīstīšanas pasākumi; vecāku iesaistes pasākumi; akcijas/iniciatīvas u.c.