Smaller Default Larger

JA IR BRĪVAS VIETAS:

1. Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai Skolā

 • ir liecība/dokuments par iepriekš iegūtu izglītību;
 • apliecinājums par deklarēto/faktisko dzīvesvietu

2. Uzņemot izglītojamo vispārējās pamatizglītības programmā (kods 21011111), ir jāiesniedz klātienē šādi dokumenti:

2.1. direktoram adresēts vecāka vai izglītojamā likumiskā pārstāvja, vai pilngadīga izglītojamā iesniegums (Skolas izstrādāta iesnieguma veidlapa, aizpilda uz vietas);

2.2. izglītības dokumenti (liecības kopiju, uzrādot dokumentu oriģinālus);

2.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinumu (ja tāds ir);

2.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

3. Izglītojamais skolā tiek uzņemts ar direktora rīkojumu.

Skolā piedāvā:

 • plašu interešu izglītības programmu klāstu kultūrā, vizuāli lietišķā mākslā, dejās, radošajās industrijās, sportā, valodās, mūzikā, vides zinībās
 • atbalsta veidus ģimenei un bērnam – sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, psihologs, logopēds
 • atbalsts karjeras izvēlē
 • saņemt kvalitatīvo medicīnisko aprūpi
 • apmeklēt pagarinātās dienas grupu 1.-2. klašu skolēniem
 • apgūt peldētprasmi
 • saturīgu brīvā laika pavadīšanu Brīvā laika centrā
 • dažāda satura, formas un līmeņa pasākumus ārpus stundām: Izglītojoši pasākumi; patriotisma/piederības veicinošie pasākumi ;drošības pasākumi; tradicionālie pasākumi; izglītojamo spēju un talantu attīstīšanas pasākumi; vecāku iesaistes pasākumi; akcijas/iniciatīvas u.c.
 • vasaras nometnes