Smaller Default Larger

Cienījamie 2023./ 2024. mācību gada pirmklasnieku vecāki!

     Informējam Jūs, ka bērna uzņemšana 1. klasē notiek saskaņā ar 2015. gada 27. janvāra  Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”. Ņemot vērā augstāk minēto dokumentu:

1. skolas direktors līdz 2023. gada 1. maijam ar rīkojumu nosaka izglītojamo skaitu 1. klasē 2023./ 2024. mācību gadam;

2. skola līdz 2023. gada 15. maijam veic 1. klašu komplektēšanu 2023./ 2024. mācību gadam un veido skolēnu sarakstu, ņemot vērā iesniegtos un reģistrētos pieteikumus;

3. pēc  2023. gada 15. maija skola nosūta bērna vecākiem ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, paziņojumu par bērna iekļaušanu 2023./ 2024. mācību gadā 1. klases skolēnu sarakstā;

4. skola līdz 2023. gada 1. jūnijam veic 1. klašu komplektēšanu 2023./ 2024. mācību gadam;

5. bērna vecāki līdz 2023. gada 15. jūnijam iesniedz skolai, ierodoties personiski, šādus dokumentus:

     5.1. vecāka/ aizbildņa iesniegums (aizpilda uz vietas);

    5.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzradot oriģinālu (kopiju var uztaisīt uz vietas);

    5.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

    5.4. profilaktisko potēšanas karti (veidlapa Nr. 063/u);

  5.5. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas  atzinumu (ja tāds ir).

     Ierodoties skolā, vecākiem jābūt līdzi personu apliecinošajam dokumentam (pase vai ID karte vai aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu). 

 

Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas administrācija