Smaller Default Larger

JA IR BRĪVĀS VIETAS:

1. Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai Skolā ir liecība par iepriekš iegūtu izglītību.

2. Vecāki/ aizbildnis  vai pilngadīgs izglītojamais aizpilda iesnieguma veidlapu Rīgas 19. vidusskolā.

3. Rīgas 19. vidusskolā izsniedz izziņu par uzņemšanu iesniegšanai skolā, kurā izglītojamais mācās.

4. Izglītojamā uzņemšanu noformē ar direktora rīkojumu.

5. Skola, kurā izglītojamais mācās, ar pasta starpniecību atsuta vai izsniedz personiski izglītojama vecākiem/ aizbildņiem personas lietu un medicīnas dokumentus Rīgas 19. vidusskolai.

6. Uzņemot izglītojamo vispārējās pamatizglītības programmā (kods 21011111), ir jāiesniedz šādi dokumenti:

6.1. direktoram adresēts vecāka vai izglītojamā likumiskā pārstāvja, vai pilngadīga izglītojamā iesniegums (Skolas izstrādāta iesnieguma veidlapa, aizpilda uz vietas);

6.2. izglītības dokumenti (liecības kopiju, uzrādot dokumentu oriģinālus);

6.3. medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) - dokuments vai tā kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;

6.4. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinumu;

6.5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Skolā piedāvā:

 • Pievienoties 1.-4. klašu vai 5.-9. klašu kora kolektīvam
 • Risināt problēmjautājumus pie sociālā pedagoga
 • Apmeklēt individuālās nodarbības pie speciālā pedagoga
 • Veikt valodas korekciju pie skolas logopēda
 • Iemācīties peldēt, apmeklējot Ķīpsalas peldbaseinu 2. klasē
 • Spēlēt teātrī
 • Apmeklēt trenažieru zāli
 • Iesaistīties sporta sekcijās (volejbols, basketbols, ritmika, sporta spēles)
 • Iesaistīties Ekoskolas programmā
 • Darboties radošajā darbnīcā
 • Dejot
 • Darboties floristikas pulciņā
 • Saņemt kvalitatīvo medicīnisko aprūpi
 • Apmeklēt pagarinātās dienas grupu 1.-3. klašu skolēniem līdz plkst. 18:00
 • Bezmaksas pusdienas 1.-9. klasēm
 • Skolas autobusu izbraukumam ar klasi