Smaller Default Larger

Aktuāli:

Cienījamie 2021./ 2022. mācību gada pirmklasnieku vecāki!

     Informējam Jūs, ka bērna uzņemšana 1. klasē notiek saskaņā ar 2015. gada 27. janvāra  Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”. Ņemot vērā augstāk minēto dokumentu:

1. skolas direktors līdz 2021. gada 1. maijam ar rīkojumu nosaka izglītojamo skaitu 1. klasē 2021./ 2022. mācību gadam;

2. skola līdz 2021. gada 15. maijam veic 1. klašu komplektēšanu 2021./ 2022. mācību gadam un veido skolēnu sarakstu, ņemot vērā iesniegtos un reģistrētos pieteikumus;

3. pēc  2021. gada 15. maija skola nosūta bērna vecākiem ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, paziņojumu par bērna iekļaušanu 2021./ 2022. mācību gadā 1. klases skolēnu sarakstā;

4. skola līdz 2021. gada 1. jūnijam veic 1. klašu komplektēšanu 2021./ 2022. mācību gadam;

5. bērna vecāki līdz 2021. gada 15. jūnijam iesniedz skolai, ierodoties personiski, šādus dokumentus:

     5.1. vecāka/ aizbildņa iesniegums (aizpilda uz vietas);

    5.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzradot oriģinālu (kopiju var uztaisīt uz vietas);

    5.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

    5.4. profilaktisko potēšanas karti (veidlapa Nr. 063/u);

  5.5. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas  atzinumu (ja tāds ir).

     Ierodoties skolā, vecākiem jābūt līdzi personu apliecinošajam dokumentam (pase vai ID karte vai aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu). 

Rīgas 19. vidusskolas administrācija

Skolā piedāvā:

 • Papildus mācību stundu angļu valodas un sporta apguvei;

 • Pievienoties 1.-4. klašu kora kolektīvam;

 • Risināt problēmjautājumus pie sociālā pedagoga un psihologa;

 • Apmeklēt individuālās nodarbības pie speciālā pedagoga;

 • Veikt valodas korekciju pie skolas logopēda;

 • Iemācīties peldēt, apmeklējot peldbaseinu 2. klasē;

 • Iesaistīties sporta sekcijās (sporta spēles, ritmika volejbols, basketbols, vispārējā fiziskā sagatavotība);

 • Iesaistīties Ekoskolas programmā;

 • Darboties Lego, robotikas un vizuālās mākslas pulciņos;

 • Saņemt kvalitatīvo medicīnisko aprūpi;

 • Apmeklēt pagarinātās dienas grupu līdz plkst. 18:00;

 • Bezmaksas pusdienas;

 • Skolas autobusu izbraukumam ar klasi.